دوره طلایی زبان انگلیسی

نوع دورهتعداد ترممنابعتعداد جلسات در هر ترمقیمت
حضوری4 ترمجزوات اختصاصی10 جلسه3/000/000 تومان
آنلاین4 ترمجزوات اختصاصی10 جلسه2/800/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام