تربیت مدرس

نوع دورهتعداد ترممنابعتعداد جلسات در هر ترمقیمت
خصوصی1 ترمدوره بین المللی CELTA8 جلسه3/500/000 تومان
گروهی1 ترمدوره بین المللی CELTA10 جلسه1/800/000 تومان

ثبت نام در دوره مورد نظر

شما می توانید از طریق فرم زیر در دوره مورد نظر خود پیش ثبت نام کنید.

پیش ثبت نام